Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/web/virtuals/115983/virtual/www/domains/otevreneinovace.cz/Nette/loader.php on line 19
Obchodní podmínky (zadavatel) | Otevřené Inovace

Obchodní podmínky

Stáhnout jako pdf (k tisku)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování služeb v rámci

Inovační platformy Zlínského kraje


Technologické inovační centrum s.r.o.

se sídlem Vavrečkova 5262,

760 01 Zlín

IČO: 26963574

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48562


vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


 

  1.  

I.

DEFINICE A VÝKLAD

1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek a Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele mají termíny či výrazy uvedené níže s velkými písmeny následující význam:

 

  „Beneficient“  fyzická či právnická osoba, která se se souhlasem Zadavatele aktivně zapojí do vyhlášené Inovační výzvy a podílí na nákladech vzniklých s poskytnutím konkrétního řešení k Inovační výzvě, dále také v Obchodních podmínkách označovaná jako Zadavatel
  Duševní vlastnictví práva k internetovým doménám, k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, práva k výkonům výkonných umělců, zvukových záznamů a rozhlasovému vysílání, práva k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti, práva k vědeckým objevům, práva k průmyslovým vzorům a modelům, práva k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům, práva k označení (zaregistrovaná v rámci příslušných registrů či nezaregistrovaná) chráněná předpisy na ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké (včetně práv k počítačovému software a internetovým doménám), know-how, jakož i další práva udělená na základě licencí a povolením
  „Heslo“  přístupový kód vydaný TIC pro přístup do Portálu IPZK, který spolu s Uživatelským jménem umožňuje Uživateli přístup do Uživatelského účtu v rámci Portálu IPZK
  Inovační platforma“  síť Zadavatelů, Řešitelů a Beneficientů, ve které se řeší Inovační výzvy a sdílí know-how
  Inovační výzva“ Inovační potřeba, problém, tematický úkol, projekt vyhlášený Zadavatelem ve standardním formátu v rámci Portálu IPZK
  IPZK“  Inovační platforma Zlínského kraje
  Know-how“    soubor nepatentovaných praktických znalostí, které jsou získány zkušenostmi a pokusy, a které jsou tajné, tedy nejsou všeobecně známé a nejsou snadno přístupné, jsou důležité a užitečné pro výrobu smluvních výrobků, a které jsou identifikované, tvůrčí poznatky, technologické, informační a znalostní předpoklady pro určitou činnost
  „Nabídková cena“   předpokládaná cena navrhovaného řešení poskytovaného Řešitelem k Inovační výzvě v rámci Portálu IPZK, kterou je Řešitel povinen uvést při specifikaci podrobností navrhovaného řešení za účelem jeho zprostředkování Zadavateli prostřednictvím TIC
  Obchodní podmínky“   úprava vzájemných práv a povinností TIC, Zadavatele a Řešitele dle níže uvedených všeobecných obchodních podmínek
  Operátor“ operátorem Portálu IPZK je TIC a jím pověřené osoby
  Osobní údaje“  jakákoliv osobní informace týkající se registrovaných Uživatelů Portálu IPZK nebo zájemců o registraci do Portálu IPZK
  Portál IPZK“ databázový a komunikační virtuální prostor na podporu produktů otevřených inovací v rámci webového rozhraní s webovým přístupem na internetové adrese www.otevreneinovace.cz
  Předmět licence“  licence k předmětům průmyslového vlastnictví poskytovaná oprávněných vlastníkem nabyvateli ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví
  Přístupové údaje“ Uživatelské jméno a Heslo pro přístup do Portálu IPZK
  Registrační doba“ platnost registrace Zadavatele do Portálu IPZK po dobu jednoho roku od připsání Registračního poplatku na účet TIC
  Registrační poplatek“   poplatek ve výši 5 000 Kč bez DPH (slovy: pěttisíc korun českých) nebo EUR  200,- EUR  bez DPH (slovy:dvěstě eur) za přístup Zadavatele do Portálu IPZK a užívání Portálu IPZK na dobu jednoho roku
  Řešitel“     fyzická nebo právnická osoba, která podá nabídku řešení k Inovační výzvě v rozsahu stanovených obsahových náležitostí v rámci Portálu IPZK
  TIC“ Technologické inovační centrum s.r.o., IČO: 26963574, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
  Uživatel“ oprávněná osoba k přístupu do Portálu IPZK na straně Zadavatele, Beneficienta nebo Řešitele
  Uživatelské jméno“ identifikační údaj nebo kód přidělený TIC Uživateli pro přístup do Portálu IPZK, který spolu s Heslem umožňuje Uživateli přístup do Uživatelského účtu v rámci Portálu IPZK
  Uživatelský účet“ uživatelské rozhraní Zadavatele nebo Řešitele v rámci Portálu IPZK
  Zadavatel“  firma vyhlašující Inovační výzvu /podávající Inovační výzvu v rámci Portálu IPZK
  Zájemce“  fyzická nebo právnická osoba, která má zájem využívat služeb TIC v rámci Portálu IPZK
  Zpracovatel“   osoba pověřená zpracováním osobních údajů uživatelů IPZK
  Zprostředkovatelská smlouva

Zadavatele“

smlouva uzavřená mezi Zadavatelema TIC ohledně poskytnutí zprostředkovatelských služeb TIC v rámci Portálu IPZK za účelem vyvíjení činnosti TIC v rámci Portálu IPZK směřující k příležitosti pro Zadavatele vyhledat v rámci Řešitelů registrovaných do Portálu IPZK nevhodnějšího řešení k jeho zadání v Inovační výzvě

                                               

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky TIC upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě registrace do Portálu IPZK a při poskytování služeb TIC v rámci Portálu IPZK. Dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Portálu IPZK a další související právní vztahy.
2. Tyto Obchodní podmínky TIC se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi TIC a fyzickou nebo právnickou osobou, které využívají služeb TIC v rámci Portálu IPZK, včetně osob, které jednají jménem TIC, Zadavatele, Beneficienta nebo Řešitele.
3. Udělením souhlasu Zadavatele s těmito Obchodními podmínkami v rámci Portálu IPZK (zaškrtnutím příslušného políčka pro vyslovení souhlasu v rámci registrační stránky Portálu IPZK), dokončením registračního procesu v rámci Portálu IPZK a odesláním vyplněného elektronického registračního formuláře v rámci Portálu IPZK Zadavatel akceptuje tyto Obchodní podmínky a zavazuje se bezvýhradně jimi řídit.
4. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat ve Zprostředkovatelské smlouvě. Odchylná ujednání ve Zprostředkovatelské smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
5. Tyto Obchodní podmínky se mezi smluvními stranami aplikují od okamžiku vyplnění elektronického registračního formuláře v rámci Portálu IPZK a jsou závazné až do doby úplného vypořádání všech vzájemných pohledávek vzniklých na základě Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele poté, co nastane některá ze skutečností uvedených v článku XII. těchto Obchodních podmínek.
6.

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele. Zprostředkovatelská smlouva Zadavatele a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

7.

Zadavatel bere na vědomí, že TIC může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Znění změn a dodatků těchto Obchodních podmínek, resp. úplné znění Obchodních podmínek, TIC zveřejní v rámci Portálu IPZK. TIC vyrozumí Zadavatele o změně a doplnění Obchodních podmínek s uvedením úplného rozsahu změn a doplnění a o způsobu uveřejnění jejich úplného znění písemně na adresu uvedenou v záhlaví Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele, a to nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem účinnosti změn a dodatků. Zadavatel je povinen se s navrhovanými změnami a dodatky Obchodních podmínek seznámit. Zadavatel je oprávněn změny a/anebo dodatky Obchodních podmínek odmítnout a 

Zprostředkovatelskou smlouvu Zadavatele z toho důvodu vypovědět ve výpovědní době stanovené v článku XII. odst. 3 těchto Obchodních podmínek. Neprojeví-li Zadavatel do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o změnách a doplnění Obchodních podmínek písemné námitky k navrhovaným změnám a/anebo dodatkům Obchodních podmínek a bude nadále vstupovat do Portálu IPZK, stává se nové znění Obchodních podmínek pro Zadavatele závazné a nahrazuje v plném rozsahu znění původně sjednaných Obchodních podmínek, a to s účinností ke dni určeném v příslušném změnovém znění nebo dodatku Obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

8. Tyto Obchodní podmínky, jakož i další dokumenty, na které Obchodní podmínky výslovně odkazují, souhrnně nahrazují veškeré vzájemné předchozí písemné či ústní ujednání mezi smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že při svém rozhodování o vstupu do smluvního vztahu upraveného těmito Obchodními podmínkami, vycházely toliko z obsahu těchto Obchodních podmínek a dalších dokumentů, na které tyto Obchodní podmínky odkazují.


III.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.

Na základě úspěšné registrace Zadavatele provedené na Portálu IPZK a po získání Přístupových údajů do Uživatelského účtu v Portálu IPZK může Zadavatel zadáním Uživatelského jména a Hesla do Portálu IPZK přistupovat do svého Uživatelského účtu, v rámci něhož je Zadavatel oprávněn vyhlašovat a upravovat Inovační výzvy.

2.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a Heslem, které je vyžadováno při každém přístupu Zadavatele do Portálu IPZK. Zadavatel je povinen uchovávat Přístupové údaje nezbytné k přístupu do jeho Uživatelského účtu v tajnosti a bere na vědomí, že TIC nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zadavatele.

3.

TIC může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě uplynutí Registrační doby, či v případě prodlení Zadavatele s úhradou Registračního poplatku, nebo v případě, kdy Zadavatel poruší své povinnosti vyplývající ze Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele (včetně Obchodních podmínek). TIC může omezit či přerušit přístup k Uživatelskému účtu v případě důvodného podezření, že Zadavatel zneužívá služeb TIC, přičemž za zneužití služeb TIC se považuje jakékoliv využití informací získaných v rámci Portálu IPZK pro svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetí osoby bez písemného uvědomění TIC a anebo bez uhrazení Provize TIC.

4.

Zadavatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, nebo ze závažných technických nebo provozních důvodů, a to na dobu přiměřeně nutnou pro odstranění těchto důvodů.


IV.

REGISTRACE 

1. Zájemce, který má zájem využívat služeb TIC v rámci Portálu IPZK, vyplní v rámci elektronického Portálu IPZK elektronickou žádost o registraci, zaškrtne příslušné políčko pro vyslovení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami a odešle proklikem na příslušné políčko „odeslat“ elektronickou žádost o registraci Operátorovi.
2. Do žádosti o registraci do Portálu IPZK Zájemce vyplní své identifikační a kontaktní údaje. Položky označené v rámci registračního formuláře hvězdičkou jsou povinné a bez jejich vyplnění nebude registrace Operátorem akceptována. Zájemce tímto stvrzuje, že údaje poskytnuté pro účely této registrace jsou pravdivé a v případě poskytnutí nepravdivých identifikačních údajů, nebo takových údajů, které nebude možné v rámci veřejně dostupných registrů ověřit, bere na vědomí, že Operátor nemusí žádost Zájemce o registraci do Portálu IPZK akceptovat.
3. TIC ověří platnost údajů vyplněných Zájemcem v rámci žádosti o registraci do Portálu IPZK a po jejich ověření zašle Zájemci na adresu uvedenou v registračním formuláři spolu s písemným návrhem Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele a těchto Obchodních podmínek výzvu k uhrazení Registračního poplatku.
4. Podáním žádosti o registraci v Portálu IPZK Zájemce poskytuje TIC souhlas s tím, aby TIC získalo informace z veřejně dostupných registrů k ověření jeho identifikačních údajů a k jeho důvěryhodnosti.
5. TIC je oprávněno registraci Zájemce v Portálu IPZK odmítnout, vstoupil-li Zájemce do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, bylo u něj zahájeno nebo probíhá insolvenční řízení, byl u něj zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo byl u něj zahájen výkon rozhodnutí (exekuce).
6. Doručený písemný návrh Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele a těchto Obchodních podmínek Zájemce podepíše a odešle TIC na adresu uvedenou v záhlaví Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele nebo podá osobně v v sídle TIC na adrese Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.
7. Registrace do Portálu IPZK je zpoplatněna Registračním poplatkem. Zájemce je povinen uhradit Registrační poplatek bezhotovostním převodem na účet TIC, číslo účtu 35-4244100217/0100 s uvedením variabilního symbolu (uvedený ve výzvě k úhradě), a to do 10 pracovních dnů ode dne podpisu Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele ZájemcemZa den uhrazení Registračního poplatku se považuje den připsání částky Registračního poplatku v plné výši na účet TIC. TIC se zavazuje vystavit Zájemci po připsání částky Registračního poplatku v plné výši na účet TIC daňový doklad.
8. Registrace Zájemce do Portálu IPZK bude dokončena a přístup Zájemce do Uživatelského účtu v rámci Portálu IPZK bude Zájemci umožněn do 3 pracovních dnů ode dne doručení podepsané Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele a akceptovaných Obchodních podmínek Zájemcem a připsáním Registračního poplatku v plné výši na účet TIC.
9. Registrace v Portálu IPZK je časově omezená na Registrační dobu, a to na dobu jednoho roku ode dne připsání Registračního poplatku na účet TIC. Smluvní vztah TIC a Zadavatele se automaticky prodlužuje o jeden rok v případě, že Zadavatel před uplynutím Registrační doby, nejpozději však v poslední den trvání Registrační doby, uhradí na účet TIC Registrační poplatek na další rok, přičemž za den uhrazení Registračního poplatku se považuje den připsání částky Registračního poplatku v plné výši na účet TIC. Oznámení o souhlasu s prodlužením platnosti Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele a Obchodních podmínek se v písemné formě nevyžaduje. TIC se zavazuje vystavit Zájemci po připsání Registračního poplatku v plné výši na účet TIC daňový doklad.
10. Zájemce bere na vědomí, že v případě, že TIC neobdrží Zprostředkovatelskou smlouvu Zadavatele a Obchodní podmínky podepsanou Zájemcem do 15 pracovních dnů ode dne, v němž došlo k připsání Registračního poplatku na účet TIC, bude Registrační poplatek Zájemci vrácen zpět na účet, z něhož byl odeslán. V případě, že TIC obdrží na účet Registrační poplatek bez uvedení variabilního symbolu, je TIC oprávněno vrátit Registrační poplatek Zájemci zpět na účet, z něhož byl odeslán. V případě výpovědi Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele Zadavatelem v souladu s čl. XII. odst. 3 těchto Obchodních podmínek dojde k vyúčtování uhrazeného Registračního poplatku a jeho vrácení v poměrné výši odpovídající dvanáctině poplatku vynásobené počtem měsíců trvání Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele včetně měsíce, v němž došlo k jejímu ukončení, odečtené od celkové výše Registračního poplatku. Náklady vynaložené TIC na vrácení Registračního poplatku v souladu s ustanovením tohoto článku budou Zájemci vyúčtovány a Zájemce se zavazuje k jejich uhrazení do 10 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě.
11. Identifikační a kontaktní údaje uvedené v Uživatelském účtu Zadavatele je Zadavatel povinen při jakékoliv jejich změně v rámci nastavení účtu v Portálu IPZK aktualizovat. Údaje uvedené Zadavatelem v Uživatelském účtu v rámci Portálu IPZK a uvedené Zadavatelem při uzavírání smluvního vztahu s TIC či Řešitelem jsou považovány za správné.

 

V.

UZAVŘENÍ A TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Předmětem Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele je poskytování služeb TIC jakožto operátora Portálu IPZK a vyvíjení činnosti TIC v rámci Portálu IPZK směřující k příležitosti pro Zadavatele vyhledat v rámci Řešitelů registrovaných do Portálu IPZK nevhodnějšího řešení k jeho zadání v Inovační výzvě, přičemž cílem je vyhledání nevhodnějšího řešení k Inovační výzvě a zprostředkování kontaktu mezi Zadavatelem a vybraným Řešitelem, za což přísluší TIC Provize.  Smluvní vztah mezi Zadavatelem a TIC vzniká uzavřením písemné Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele se souhlasem s Obchodními podmínkami oběma smluvními stranami, přičemž úkon působí vůči účastníkům smluvního vztahu od okamžiku, kdy projev vůle dojde druhé straně. 
2. TIC vzniká povinnost realizovat plnění dle Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele od okamžiku úspěšného dokončení registrace Zájemce do Portálu IPZK a uhrazení Registračního poplatku v plné výši na účet TIC.
3. Zprostředkovatelská smlouva Zadavatele nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem připsání Registračního poplatku v plné výši na účet TIC, uzavírá se na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku ode dne připsání Registračního poplatku v plné výši na účet TIC. V případě uhrazení Registračního poplatku před datem uzavření Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele nabývá Zprostředkovatelská smlouva Zadavatele platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou jednoho roku ode dne jejího uzavření. 
4. Zadavatel bere na vědomí, že TIC není povinno uzavřít Zprostředkovatelskou smlouvu Zadavatele, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní ujednání s TIC (včetně Obchodních podmínek).
5. Smluvní strany se zavazují činit veškeré úkony, které mohou mít zásadní vliv pro plnění dle Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele, v písemné formě. Takový úkon je platný a účinný, je-li prokazatelně doručen druhé smluvní straně. Žádná komunikace mezi smluvními stranami týkající se plnění dle Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele není způsobilá zavazovat smluvní strany, pokud není smluvními stranami jako závazek písemně potvrzena.

 

 

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI TIC

1. TIC poskytuje prostřednictvím svých zaměstnanců, případně třetích osob, služby Operátora v rámci Portálu IPZK a vyvíjí činnost v rámci Portálu IPZK směřující k příležitosti pro Zadavatele vyhledat v rámci Řešitelů registrovaných do Portálu IPZK nejvhodnější řešení k jeho zadání v Inovační výzvě, jejímž cílem je vyhledání nevhodnějšího řešení k Inovační výzvě a zprostředkování kontaktu mezi Zadavatelem a vybraným Řešitelem, za což přísluší TIC Provize.
2. TIC si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, které osoby použije pro poskytování služeb Operátora v rámci Portálu IPZK.
3. TIC poskytuje služby v rámci Portálu IPZK na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví. TIC se nijak nezavazuje k poskytnutí vhodného řešení k Inovační výzvě, smyslem služeb TIC je taková činnost, která směřuje k možnosti vyhledat pro Zadavatele nejvhodnější řešení v rámci dostupných možností a příležitostí a registrovaných Řešitelů v Portálu IPZK.
4. TIC je oprávněno vyžadovat od Zadavatele součinnost, je-li to v souladu s těmito Obchodními podmínkami potřebné k vyhledání nejvhodnějšího řešení k zadání v Inovační výzvě, a podklady, které bude TIC považovat za účelné, a které jsou pro Zadavatele dostupné.
5. TIC se zavazuje umožnit Zadavateli přístup do Portálu IPZK, provádět údržbu Portálu IPZK a jeho opravy po zjištění závad tak, aby byly odstraněny v co nejbližším možném termínu.
6. Zadavatel si vytváří Přístupové údaje nezbytné pro užívání Portálu IPZK sám v rámci nastavení Uživatelského účtu.
7.

TIC je oprávněno omezit poskytování služeb v rámci Portálu IPZK na dobu nezbytně nutnou k realizaci příslušných opatření za účelem zajištění fungování Portálu IPZK. TIC je dále oprávněno bez souhlasu Zadavatele omezit přístup Zadavatele do Portálu IPZK, či provést změnu jiných nastavení souvisejících s přístupem do Portálu IPZK a odepřít tak přístup Zadavatele do Portálu IPZK v případě odůvodněné obavy ze závažného porušení Obchodních podmínek Zadavatelem, v takovém případě je TIC povinno Zadavatele o odepření přístupu do Portálu IPZK neprodleně informovat. 

8. TIC je oprávněno nahlížet do veškerých údajů poskytnutých Uživateli nebo zpřístupněných prostřednictvím Portálu IPZK.
9. Zadavatel bere na vědomí, že v rámci Portálu IPZK může být zobrazen obsah, který nepatří TIC. Za tento obsah TIC neodpovídá, odpovídají za něj pouze ty subjekty, které jej v rámci Portálu IPZK zveřejnily. TIC může kontrolovat obsah Portálu IPZK a v případě zjištění obsahu, který je v  rozporu se zákonem nebo porušuje Obchodní podmínky, může obsah z Portálu IPZK odstranit nebo zamezit jeho zobrazování.
10. TIC je povinno zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se obsahu nabízeného řešení k Inovační výzvě či know-how Řešitele, o kterých se dozvědělo prostřednictvím neveřejného obsahu Portálu IPZK.
11. Uživatelé berou na vědomí, že TIC neodpovídá za žádnou škodu vzniklou v důsledku smluvního vztahu mezi Uživateli Portálu IPZK v důsledku porušení povinností vyplývajících z tohoto vztahu a z těchto Obchodních podmínek, nebo škodu způsobenou Řešitelem v důsledku nedostatku oprávnění k poskytování nabízeného řešení k Inovační výzvě.
12. TIC si vyhrazuje veškerá autorská a jiná práva Duševního vlastnictví k realizované placené službě v rámci Portálu IPZK.

 

VII.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB

1. Portál IPZK slouží ke zprostředkování služeb TIC Uživatelům Portálu IPZK, kteří hledají vhodné řešení k Inovačním výzvám, a kteří takové řešení k Inovačním výzvám nabízí. Zprostředkování služeb v rámci Portálu IPZK se řídí ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
2. Data zveřejněná v Portálu IPZK jsou Operátorem anonymizována. Po vyvěšení Inovační výzvy Zadavatele v rámci Portálu IPZK může TIC Zadavatele kontaktovat k objasnění veškerých podrobností Inovační výzvy. Poté TIC vyvíjí činnost v rámci Portálu IPZK směřující k příležitosti pro Zadavatele vyhledat v rámci dostupných možností a příležitostí v rámci Řešitelů registrovaných do Portálu IPZK nejvhodnější řešení k jeho zadání v Inovační výzvě. TIC, v případě získání konkrétního Řešitele nebo více Řešitelů nabízejících řešení odpovídajících zadání v Inovační výzvě, zprostředkuje Zadavateli k jeho výběru podrobnosti těchto řešení anonymizovaných Řešitelů. V případě poskytnutí návrhu řešení k Inovační výzvě v rámci Portálu IPZK je Řešitel povinen uvést Nabídkovou cenu nabízeného řešení, v opačném případě nemusí být nabízené řešení v rámci Portálu IPZK zprostředkováno. TIC poskytne v případě souhlasu Zadavatele s obsahem a Nabídkovou cenou zprostředkovávaného řešení dotčeným Uživatelům kontaktní údaje pro účely dojednání konkrétních podmínek plnění Inovační výzvy, tedy zprostředkuje přímý kontakt mezi Uživateli Portálu IPZK.
3. Uživatelé se zavazují nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy na plnění konkrétního řešení dle Inovační výzvy předložit příslušnou smlouvu TIC a uhradit TIC provizi. Za splnění této povinnosti ručí společně a nerozdílně.

 

 

VIII.

PROVIZE

1. V případě zprostředkování služeb TIC v rámci Portálu IPZK, které vedou k vyhledání vhodného řešení dle Inovační výzvy nebo řešení akceptovaného Zadavatelem a uzavření smlouvy mezi Uživateli na plnění jakéhokoliv řešení dle zadání Inovační výzvy nebo dle požadavků Zadavatele v rámci Portálu IPZK, vzniká TIC nárok na provizi ve výši dle platného ceníku.
2. Vstupem Uživatele do Portálu IPZK, vyvěšením Inovační výzvy v Portálu IPZK nebo zprostředkováním nabídky řešení k Inovační výzvě v rámci Portálu IPZK a odsouhlasením obsahu a Nabídkové ceny nabízeného řešení Zadavatelem včetně poskytnutí souhlasu Uživatelů TIC ke zprostředkování svých kontaktních údajů druhému Uživateli se má za to, že došlo ke zprostředkování služeb a vzniku nároku TIC na provizi dle ustanovení tohoto článku z Nabídkové ceny nabízeného řešení uvedené Řešitelem dle článku VII odst. 2 Obchodních podmínek, pokud nebude Uživateli prokázán opak.
3. Uživatelé jsou povinni informovat TIC o uzavření smlouvy na plnění dle Inovační výzvy a o ceně poskytnutého plnění dle zadání Inovační výzvy nebo dle dohody Uživatelů v rámci Portálu IPZK.


XI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZADAVATELE

1. Zadavatel je oprávněn vstupovat do Portálu IPZK prostřednictvím svého Uživatelského účtu po provedení registrace do Portálu IPZK dle příslušných ustanovení Obchodních podmínek a po poskytnutí souhlasu s těmito Obchodními podmínkami (pokud již není v rámci Portálu IPZK registrován).
2. Zadavatel je oprávněn ze svého Uživatelského účtu v rámci Portálu IPZK podat/vyvěsit Inovační výzvu k vyhledání vhodného řešení. Bere na vědomí, že vyhledání vhodného Řešitele závisí na konkrétních nabídkách Řešitelů v rámci Portálu IPZK a v důsledku toho nemusí vždy dojít k vyhledání nejvhodnější Řešitele.
3. Zadavatel není oprávněn zpřístupnit Uživatelský účet nebo jinak umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám, s výjimkou osob oprávněných vystupovat jménem Zadavatele nebo oprávněných Zadavatele zastupovat na základě zákonného zastoupení nebo dohody o plné moci. Zadavatel je povinen zabezpečit Přístupové údaje proti jejich zneužití, udržovat Přístupové údaje v tajnosti, tj. zejména je nesdělovat třetím osobám. Zadavatel je povinen Operátora neprodleně informovat, pokud se jakákoliv třetí osoba Přístupové údaje dozví. V případě porušení těchto povinností Zadavatel odpovídá za škodu, náklady a výdaje, které neoprávněným přístupem třetí osoby do Portálu IPZK vzniknou.
4. Zadavatel je odpovědný za jakékoliv úkony v rámci Portálu IPZK učiněné jakoukoliv osobou, oprávněnou či neoprávněnou, s využitím Přístupových údajů k Uživatelskému účtu.
5. Zadavatel nesmí žádným způsobem zasahovat a ani se pokusit získat přístup jiným způsobem do Portálu IPZK, než prostřednictvím určeného webového rozhraní pomocí Přístupových údajů ke svému Uživatelskému účtu a dle pokynů Operátora. Služby Portálu IPZK je oprávněn vyžívat jen v mezích platných právních předpisů.
6. Zadavatel se zavazuje poskytnout TIC na jeho výzvu za účelem získání příležitosti k vyhledání nejvhodnějšího řešení k zadání v Inovační výzvě v souladu s těmito Obchodními podmínkami veškerou potřebnou součinnost a podklady., které bude TIC považovat za účelné, a které jsou pro Zadavatele dostupné.
7. Zadavatel je povinen společně a nerozdílně s Řešitelem uhradit TIC za zprostředkování služeb v rámci Portálu IPZK, jejichž výsledkem je získání konkrétního řešení nebo více řešení k Inovační výzvě, provizi, a to v souladu s článkem VIII odst. 1 Obchodních podmínek.
8. Zadavatel se zavazuje zdržet jakéhokoliv jednání, na základě něhož by docházelo bez vědomí TIC k využití získaných informací týkajících se řešení k Inovační výzvě vyhledaného pomocí nebo v rámci Portálu IPZK. Zadavatel je povinen zdržet se využití získaných informací týkajících se řešení k Inovační výzvě vyhledaného pomocí nebo v rámci Portálu IPZK zejména v takovém případě, nedojde-li mezi Zadavatelem a Řešitelem ke shodě ohledně využití nabízeného řešení. V opačném případě se na Zadavatele vztahují sankční ujednání definovaná v článku XI. odst. 1 Obchodních podmínek.
9. Zadavatel je povinen neprodleně informovat TIC o všech okolnostech týkajících se uzavření smlouvy nebo více smluv s Řešiteli ohledně řešení k Inovační výzvě, zejména o výši smluvního plnění, a na požádání TIC je povinen bezodkladně předložit TIC obsah smluvního ujednání k zprostředkovanému řešení, zejména veškerá ujednání týkající se hodnoty předmětu plnění. V případě uzavření dodatků k takové smlouvě, na základě nichž by mělo dojít ke změně hodnoty předmětu plnění, je Zadavatel povinen TIC o veškerých takových změnách nebo dodatcích informovat a na žádost TIC jejich obsah předložit, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku takové skutečnosti.
10. Uživatelé jsou povinni uchovávat mlčenlivost o všech okolnostech, které se dozvěděli v rámci Portálu IPZK v souvislosti s Duševním vlastnictvím a Know – how ostatních Uživatelů Portálu IPZK. Uživatelé jsou povinni v této souvislosti dodržovat předpisy práva Duševního vlastnictví a zdržet se jakéhokoliv jednání, na základě kterého by docházelo k neoprávněnému šíření předmětu licence. Uživatelé se zavazují odškodnit jakékoliv škody a výdaje spojené s právní odpovědností v souvislosti s jakýmkoliv nárokem třetí strany týkajícím se Duševního vlastnictví.
11. Zadavatel je povinen neprodleně písemně oznámit TIC jakékoliv změny na jeho straně, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit obsah a trvání Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele a obsah a trvání Inovační výzvy, jedná se zejména o změnu jména/názvu/firmy,IČ, právní formy podnikání, adresy trvalého bydliště, sídla, bankovního spojení, zahájení insolvenčního řízení, vstupu do likvidace, skutečnosti, které by mohly ovlivnit podmínky plnění Inovační výzvy apod. Zadavatel je povinen v případě opomenutí této povinnosti nahradit jakoukoliv škodu v důsledku tohoto opomenutí vzniklou.
12. Využíváním služeb TIC v rámci Portálu IPZK Zadavatel nenabývá žádná práva Duševního vlastnictví vztahující se ke službám TIC ani k obsahu Portálu IPZK. Informace získané v rámci Portálu IPZK může Zadavatel využít jen se souhlasem Operátora v souladu s Obchodními podmínkami a s příslušnými ustanoveními zákona. Zadavatel není oprávněn užívat žádná označení či loga používaná Operátorem v rámci Portálu IPZK.
13. Zadavatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení TIC popřípadě třetích osob.

 

X.

BENEFICIENT

1. Beneficient má v rámci smluvního vztahu s TIC při využívání služeb TIC v rámci Portálu IPZK stejná práva a povinnosti jako Zadavatel a řídí se příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek pro Zadavatele.
2.

V případě, že Beneficient v rámci Portálu IPZK zjistí konkrétní Inovační výzvu na vyhledání vhodného řešení, ke které by se rád připojil, je oprávněn kontaktovat Operátora s žádostí o připojení se ke zveřejněné Inovační výzvě jiného Zadavatele. 

Operátor v takovém případě kontaktuje Zadavatele Inovační výzvy, zda souhlasí se sdílením Inovační výzvy s Beneficientem. V případě souhlasu Zadavatele se sdílením Inovační výzvy Beneficient přistupuje ke stavu Inovační výzvy, ve které se právě nachází.

3. V případě souhlasu Zadavatele a Beneficienta se sdílením Inovační výzvy Operátor zprostředkuje kontaktní údaje stran.
4. V rámci Portálu IPZK mohou společně Zadavatel nebo více Zadavatelů nebo Zadavatel a Beneficient na jedné straně vyhledávat nejvhodnější řešení Inovační výzvy a  podílet se na nákladech této Inovační výzvy.


XI.

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. V případě porušení ustanovení článku IX. odst. 8 a odst. 9 a článku XII. odst. 6 těchto Obchodních podmínek je TIC oprávněno požadovat a Zadavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2% z ceny předmětu smlouvy na plnění dle Inovační výzvy, případně z Nabídkové ceny nabízeného řešení uvedené Řešitelem dle článku VII odst. 2 Obchodních podmínek, a to dle výběru TIC. 
2. V případě porušení ustanovení článku VI. odst. 10 těchto Obchodních podmínek je Zadavatel oprávněn požadovat a TIC povinno zaplatit smluvní pokutu ve výši 2% z ceny předmětu smlouvy na plnění dle Inovační výzvy.
3. Smluvní strany se zavazují uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději ve lhůtě uvedené ve výzvě k jejímu uhrazení.
4. TIC se zavazuje poskytnout Zadavateli slevu z Registračního poplatku v případě porušení povinností Operátora stanovených v článku VI. odst. 5 Obchodních podmínek přiměřenou rozsahu porušení povinností.

 

XII.

UKONČENÍ SMLOUVY

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele odstoupit s okamžitou platností bez udání důvodů, tj. dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě bezdůvodného jednostranného ukončení Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele výpovědí ze strany Zadavatele nevzniká Zadavateli právo na vrácení Registračního poplatku a Zadavatel se zavazuje uhradit TIC v případě splnění podmínek dle článku VIII odst. 1 těchto Obchodních podmínek provizi. V případě bezdůvodného jednostranného ukončení Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele výpovědí ze strany TIC se TIC zavazuje vrátit Zadavateli uhrazený Registrační poplatek.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele s okamžitými účinky v případě podstatného porušení smluvních či zákonných povinností. V takovém případě vzniká v případě podstatného porušení povinností TIC Zadavateli nárok na vrácení Registračního poplatku. V případě podstatného porušení povinností Zadavatele a odstoupení od smlouvy TIC nemá Zadavatel nárok na vrácení Registračního poplatku. Podstatným porušením povinností se rozumí porušení povinnosti TIC zpřístupnit Zadavateli Uživatelský účet v souladu s Obchodními podmínkami, porušení povinnosti Zadavatele poskytnout TIC požadovanou součinnost dle článku IX. odst. 6. Obchodních podmínek, porušení informační povinnosti Zadavatele dle článku VII odst. 3 a článku IX. odst. 9 těchto Obchodních podmínek, úmyslné obcházení ustanovení Obchodních podmínek a Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele.
3. Dochází-li k podstatné změně Obchodních podmínek dle článku II. odst. 7 těchto Obchodních podmínek, která pro Zadavatele představuje jejich zhoršení, je Zadavatel oprávněn vypovědět Zprostředkovatelskou smlouvu Zadavatele s výpovědní dobou 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výpovědi TIC na adresu uvedenou v záhlaví těchto Obchodních podmínek.
4. Smluvní vztah mezi TIC a Zadavatelem dle Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele rovněž zaniká dohodou smluvních stran nebo zánikem smluvních stran. To neplatí, přejdou-li práva a povinnosti vyplývající z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce smluvní strany, nebo dohodnou-li se TIC a některý z oprávněných dědiců na jejím pokračování.
5. Nárok na náhradu škody není ustanovením tohoto článku dotčen.
6. Závazek Zadavatele informovat TIC o všech ujednáních mezi ním a ostatními Uživateli Portálu IPZK, která by opravňovala TIC k úhradě provize dle článku VII odst. 3 a článku IX. odst. 9 těchto Obchodních podmínek, přetrvává i v případě skončení platnosti Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele. 

 

XIII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů Uživatelů, kteří jsou fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Uživatelé Portálu IPZK výslovně souhlasí se zpracováním svých Osobních údajů pro účely vedení Uživatelského účtu a pro účely získaní a ověření informací k uzavření Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele. 
3. Uživatelé Portálu IPZK výslovně souhlasí, že TIC může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu jakožto Zpracovatele. 
4. Uživatelé Portálu IPZK berou na vědomí, že jsou povinni své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat TIC o změně svých Osobních údajů. 
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě. 
6. Uživatelé Portálu IPZK výslovně potvrzují, že byli poučeni o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů můžou ve vztahu k TIC odvolat písemným oznámením doručeným na adresu TIC. V případě, že by se Uživatelé domnívali, že TIC nebo zpracovatel provádí zpracování jejich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohou: 
  a) požádat TIC nebo zpracovatele o vysvětlení, 
  b) požadovat, aby TIC nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Zadavatele nebo řešitele podle předchozí věty shledána oprávněnou, TIC nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li TIC nebo zpracovatel žádosti, mají Uživatelé právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
7. Požádají-li Uživatelé o informaci o zpracování svých osobních údajů, je jim TIC povinno tuto informaci předat. TIC má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 
8. Uživatelé souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení na jejich elektronickou adresu. 
9. Vygenerované údaje, potřebné k přihlášení do Portálu IPZK, jsou důvěrné a nesmí být zpřístupněny neoprávněným osobám. 

 

  1.  

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

1. Doručovací adresa TIC: Zlín, Vavrečkova 5262, PSČ 760 01, adresa elektronické pošty TIC: otevreneinovace@ticzlin.cz. 
2.

Není-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Zprostředkovatelskou smlouvou Zadavatele musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Uživateli je doručováno na adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

3. Pro účely těchto Obchodních podmínek se zpráva považuje za doručenou: 
  a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, 
  c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, 
  d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a poskytnutí výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 
4. Vyskytne-li se případ vyšší moci nebo takové skutečnosti, které částečně nebo zcela znemožní plnění povinností vyplývajících ze Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele nebo Obchodních podmínek, je smluvní strana, u níž taková okolnost vyvstala, povinna o tom druhou smluvní stranu informovat a učinit nezbytné kroky k nápravě. 
5. Vztahy založené Zprostředkovatelskou smlouvou Zadavatele a Obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky a případné spory z těchto závazkových vztahů vyplývající budou rozhodovány s konečnou platností příslušnými obecnými soudy na území České republiky. 
6.

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Zprostředkovatelské smlouvy Zadavatele či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, není-li zde stanoveno jinak.

 
7. Pokud jsou Obchodní podmínky přeloženy do cizího jazyka, je rozhodné znění českého jazyka. 
8. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti datem podpisu Zadavatele. 

 

 

 

   Ve Zlíně dne 14 2. 2014     V _________ dne ____________
       
  Jménem Technologického inovačního centra s.r.o.   Jménem Zadavatele
  Mgr. Daniela Sobieská, jednatel    Jméno, příjmení, funkce:_______________
  Podpis: :   Podpis: :____________________________